top of page
Abdülkadir Arpacı, gayrimenkul hukuku, kira hukuku, kat mülkiyeti
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI

Danışman

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lisans öğrenimini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde birincilikle tamamladı. Bir süre, Cumhuriyet Savcı yardımcısı ve yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. Almanya'da Hamburg Max Planck Enstitüsü’nde ve Üniversitede sürdürdüğü doktora çalışmalarını tamamlayarak 1984 yılında pekiyi derece ile doktor ünvanını aldı. 1986 yılında, yardımcı doçent olarak göreve atanan Arpacı, 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör ünvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak uzun yıllar görev yaptı. Çeşitli üniversitelerde, Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku dersleri verdi. Polis Okullarında, Genel Hukuk, Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku dersleri de veren Prof. Arpacı, kamu müşavir avukatlığı, fakülte ve vakıf yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

 

Halen, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kadrolu öğretim üyesi olarak, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Özel Hukuk Uygulamaları ve Borçlar Hukuku Dersleri vermektedir. Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk Bölüm ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

Prof. Arpacı, gerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerekse Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez çalışmasında danışman öğretim üyesi olarak yer almış; yine çok sayıda doçentlik ve profesörlük jürisine katılmıştır. Halen de bu çalışmalar Prof. Arpacı tarafından sürdürülmektedir.

 

Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı, çok uzun yıllardan beri İstanbul Adliyelerinde bilirkişilik görevini icra etmekte, uzman görüşleri ile mahkemelere bilimsel açıdan da yardımcı olmaktadır. Prof. Arpacı ayrıca özel hukukun muhtelif alanlarıyla ilgili ve mahkemelerce verilen görevler doğrultusunda tahkim yargılamalarında hakem ve başhakem olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Öte yandan, Prof. Dr. Arpacı, çeşitli gazete ve televizyonlarda hukuki konularda yayın ve konuşma faaliyetlerine de devam etmektedir. Bundan başka, Arpacı’nın internet ortamındaki bilimsel faaliyetleri de mevcuttur. Prof. Dr. Arpacı, bir çok bilimsel toplantıda oturum başkanı veya tebliğ sunan konuşmacı olarak görev almış, İstanbul Barosu stajyer avukatlarının yetişmesine katkı amacı ile konferans ve seminer çalışmaları icra etmiştir.

 

Başlıca Eserleri:

- Kişiler Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2000.

- Kat Mülkiyeti Kanunu ve Açıklaması, 6. Baskı, İstanbul 2002.

- Apartman Yönetim Kılavuzu, İstanbul 1997.

- Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim, İstanbul 1990.

- Kira Hukuku, İstanbul 2002.

- Eşya Hukuku, İstanbul 1991 (Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve Prof. Dr. Rona Serozan ile ortak eser)

- Borçlar Hukuku, Özel Bölüm, İstanbul 1992 (Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve Prof. Dr. Rona Serozan ile ortak eser)

- Gerekçeli Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu, İstanbul 1993.

- Kat Malikleri Kurulunu Yönetmekle Görevli Divana Toplantı Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesine Dair Yaygın Uygulamanın Hukuka Uygunluğu Sorunu, Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan, İstanbul 2011.

- İş Sahibinin Arsası Üzerine Yapılmış Binalarda Ayıp Sorunu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5/2, İstanbul 2005.

- Özel Hukuk Açısından Tıbbi Müdahaleye Rıza Beyanı ve Buna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları, YÜHFD, C. VI/2, İstanbul 2009.

- Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Aynı Hükümlere Tabi Kılınması Doğru mudur? , YÜHFD, C. V/2, İstanbul 2008.

- Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 475. Maddesinin Son Fıkrası Açısından Yüklenicinin Teslim Ettiği Eserin Ayıplı Olması Sorunu, 6098 Sayılı TBK Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, MÜHF Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, No: 3, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2011.

- Hukukun Dili, Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007. - Kat Mülkiyetli Yerlerde Anayapının Tamamen Harap Olması ve Buna Bağlanan Sonuçlar, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. 2, İstanbul 2010.

- Alacaklı Teselsülü ve Buna İlişkin Bazı Düşünceler, YÜHFD, C. I/1, İstanbul 2004.

- Kat Mülkiyetine Tabi Yapıların Güçlendirilmesine İlişkin Yeni Düzenlemeye Kısa Bir Bakış, YÜHFD, C. VI/1, İstanbul 2009.

- Yasal Olmayan Cinsiyet Değiştirme ve Sonuçları, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aydın Aybay’a Armağan, İstanbul 2007.

- Kat Malikleri Kurulu’nun Geçersiz Kararları, İİK 68 Hükmünde Gösterilen Belgelerden Sayılır mı?, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000.

- Eşya Hukukunda Yeni Medeni Kanun ile Yapılan Değişikliklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara 2004.

- Karşılıksız Çek Keşidesi Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur mu?, Yargı Dergisi.

- Borcu Likit Olmayan Borçlunun İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesi Mümkün müdür?, Yargı Dergisi.

- Birden Fazla Parsel Üzerine Yayılmış Yapılardan Oluşan Sitelerde Yönetim Sorunu, Yeni Türkiye Dergisi, Temmuz-Ağustos 1996, S. 10, Yargı Reformu Sayısı, İstanbul 1996.

- Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilikler, İstanbul Barosu SEM Cumartesi Forumları, İstanbul 2012.

Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı’nın, bunların yanısıra, çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve tebliği bulunmaktadır. Prof. Dr. Arpacı, halen, hukukun çeşitli alanlarındaki eserlerini basıma hazırlama çalışmalarını sürdürmektedir.

bottom of page